ค้นหาทีมทำงาน
สรุปงานกับ Freelancer
กำหนดงบประมาณ
กำหนดสถานที่นัดหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการหาและจ้างงาน

(แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563)

ข้อความสำคัญ - กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนและจรรยาบรรณผู้ให้บริการรับจ้างทำงานแบบ Freelancer ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ www.ferryfreelance.com

1. ทั่วไป


 • เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขฉบับใหม่โดยบริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด (“บริษัท”) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อตกลงใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมตามข้อตกลงใช้งานใหม่ในทันที
 • ข้อตกลงการใช้งานจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งกำหนดสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ายมีระหว่างกันเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์
 • การใช้เว็บไซต์ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือเมื่อท่านเริ่มใช้งานเว็บไซต์ด้วยการกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด รวมถึงจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับการใช้ดุลพินิจของบริษัทให้ถือเป็นข้อยุติ
 • เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากบริษัทพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การจ้างงานถูกยกเลิกหรือถูกบอกเลิกด้วยสาเหตุที่ผู้ว่าจ้างหรือฟรีแลนซ์เป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์, ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น) ให้อ้างอิงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกออเดอร์และการขอเงินคืน
 • เว็บไซต์เป็นช่องทางและเป็นพื้นที่กลางที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และซื้องานหรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดการซื้อขายงานหรือบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของเว็บไซต์ที่จะมีในอนาคต (“การบริการ”)

2. คำจำกัดความ


 • “งาน” หมายถึง สิ่งของ และ/หรือ ผลของการบริการต่างๆ ที่สั่งทำ หรือว่าจ้างผ่านเว็บไซต์
 • “ฟรีแลนซ์” หมายถึง ผู้ใช้งานที่ประกาศรับทำงานและจะส่งมอบงานผ่านเว็บไซต์ซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน
 • “ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ผู้ใช้ที่จ้างงานและรับมอบงานผ่านเว็บไซต์ซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน
 • “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการเว็บไซต์ โดยใช้บริการต่างๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนด โดยผู้ใช้งานให้หมายความรวมถึงฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้างด้วย
 • “หน้ารายละเอียดงาน” หมายถึง หน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ที่ฟรีแลนซ์ประกาศรับทำงาน โดยฟรีแลนซ์สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของงานที่ตนประกาศรับทำงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจ้างฟรีแลนซ์จากหน้ารายละเอียดงานดังกล่าว

3. การใช้บริการของเว็บไซต์


 • ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานกรอกมาในแบบฟอร์ม เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งานเอง หากบริษัทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง บริษัทมีสิทธิ์ระงับและยกเลิก ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้
 • ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลหางานหรือจ้างงานผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • บริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนดและจะแจ้งให้ทราบ รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบก่อนตกลงการรับงานหรือจ้างงาน
 • การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานหรือบริการของฟรีแลนซ์ สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารบนหน้างานเท่านั้น หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน และบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
 • การว่าจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะว่าจ้างงานใดๆ ที่ฟรีแลนซ์เสนอให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  (1) ผู้ใช้งานและฟรีแลนซ์ต้องสื่อสารกันผ่านหน้ารายละเอียดงานเพื่อให้ฟรีแลนซ์ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน และฟรีแลนซ์จะตอบรับงานส่งแก่ผู้ใช้งานต่อไป ผู้ใช้งานและฟรีแลนซ์จะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อกันก่อนได้ข้อสรุปและนัดหมายกันภายในเว็บไซต์
  (2) ผู้ว่าจ้างสามารถนัดหมายเพื่อคุยรายละเอียดและตกลงว่าจ้างฟรีแลนซ์ หลังจากที่สรุปรายละเอียดเบื้องต้นกันแล้ว

 • การรับจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะเป็นฟรีแลนซ์ประกาศรับจ้างงานบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  (1) ผู้ใช้งานจะมีสถานะเป็นฟรีแลนซ์เมื่อผู้ใช้งานให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนด และประกาศงานของตนเองบนหน้ารายละเอียดงาน
  (2) เมื่อฟรีแลนซ์ได้รับการติดต่อจากผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์การจ้างงาน ให้ฟรีแลนซ์สื่อสารกับผู้ใช้งานเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อฟรีแลนซ์ทราบความต้องการของผู้ใช้งานโดยชัดเจนแล้วและตอบรับการรัดหมายเพื่อคุยรายละเอียดและว่าจ้างกันข้อมูลการติดต่อผู้ว่าจ้างจะส่งให้ฟรีแลนซ์  ผู้ใช้งานและฟรีแลนซ์จะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานกันก่อนที่จะสรุปการนัดหมายกันภายในเว็บไซต์

 • งาน

  ฟรีแลนซ์สามารถประกาศงานของตนเองบนหน้ารายละเอียดงานได้โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ
  หากฟรีแลนซ์ไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองตามที่กำหนดไว้. (การรับรองของฟรีแลนซ์) โดยการลงประกาศงานที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สาม เป็นการขายงานที่ไม่ใช่ของตนเอง บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
  งานที่ถูกลบออกไป จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้
  งานหรือฟรีแลนซ์ที่ได้รับการรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของเว็บไซต์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  ฟรีแลนซ์จะไม่ระบุ URLs ไว้บนหน้ารายละเอียดงานที่จะนำผู้ใช้เข้าไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเท่านั้น
  งานทุกงานจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบในหน้ารายละเอียดงานให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ว่าฟรีแลนซ์เสนอบริการอะไร โดยเว็บไซต์จะมีช่องทางให้ฟรีแลนซ์สามารถอัพโหลดรูปประกอบงานได้
  ฟรีแลนซ์จะไม่นำวีดีโอมาประกอบไว้บนหน้ารายละเอียดงาน
  ฟรีแลนซ์ไม่สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดงานที่ส่งผลกระทบแก่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของเว็บไซต์ได้

 • การรีวิวและคะแนนการประเมินผลงาน

  การรีวิวและการให้คะแนนการประเมินผลงานแก่งานที่ผู้ว่าจ้างได้รับ เป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของเว็บไซต์ โดยการรีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้ว่าจ้างนั้น แสดงถึงความพึงพอใจในตัวงานและการให้บริการของฟรีแลนซ์ บริษัทอยากสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างสื่อสารกับฟรีแลนซ์ถึงปัญหาในการได้รับงาน หรือการให้บริการ เพื่อให้ฟรีแลนซ์ได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ตรงตามที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง
  การให้รีวิวเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์
  รีวิวของฟรีแลนซ์จะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้ว่าจ้างได้ประเมินกับฟรีแลนซ์ รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของฟรีแลนซ์ในอนาคต

4. ข้อรับรองของผู้ว่าจ้าง


 • ผู้ว่าจ้างจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งาน ในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่เว็บไซต์กำหนด
 • การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของฟรีแลนซ์ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบเว็บไซต์มีให้เท่านั้น
 • ผู้ว่าจ้างจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

5. ข้อรับรองของฟรีแลนซ์


 • เนื้อหาการประกาศงานในหน้ารายละเอียดงานถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยฟรีแลนซ์ ฟรีแลนซ์รับรองว่าฟรีแลนซ์มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้เนื้อหาดังกล่าว
 • บริษัทสามารถลบงานที่ฟรีแลนซ์ประกาศในหน้ารายละเอียดงานได้ หากงานดังกล่าวเป็นงานบริการที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สาม เป็นการขายงานที่ไม่ใช่ของตนเอง
 • ฟรีแลนซ์จะไม่จูงใจ หรือดำเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อให้มีการติดต่อกันเองก่อนที่จะได้ข้อสรุปการนัดหมายภายในเว็บไซต์
 • ฟรีแลนซ์จะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด
 • ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างผ่านหน้างาน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างที่ฟรีแลนซ์ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

6. ข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัท


 • แม้ว่าบริษัทต้องการให้ผู้ว่าจ้างได้รับงานที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานรวมถึงระยะเวลาส่งมอบที่ฟรีแลนซ์จะส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ เว็บไซต์ได้จัดระบบการรีวิวและคะแนนการประเมินผลงานของฟรีแลนซ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตัดสินใจว่าจ้างฟรีแลนซ์ที่ตนสนใจ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดใดๆ สำหรับการตกลงจ้างงานที่ไม่อยู่ในออเดอร์  หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดของเว็บไซต์
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลลอื่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานได้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ใช้งานได้ทำการละเมิดดังกล่าวบนระบบของเว็บไซต์
 • เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่ว่าจากฟรีแลนซ์หรือผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น แต่หากบริษัท ได้ทราบด้วยตนเองหรือได้รับทราบโดยการแจ้งจากบุคคลภายนอกถึงการใช้งานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น บริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบกับหลักฐานที่อาจขอจากผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับฟรีแลนซ์ หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของฟรีแลนซ์ โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากฟรีแลนซ์ได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของฟรีแลนซ์
 • การใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับผ่านเว็บไซต์นั้น เป็นเพียงการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ (“as available”) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในผลงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์ ซึ่งข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่ถือมีผลเป็นการรับประกัน หรือการรับรองแต่อย่างใด
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดเสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียข้างดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใดๆจากบริษัททั้งสิ้น

7. การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์


 • บริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ด้วยการเจรจาผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทไปยังช่องทางติดต่อของบริษัทที่ระบุไว้ในระบบเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทเข้ามาช่วยเหลือระงับข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้
 • หากฟรีแลนซ์ไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ ฟรีแลนซ์มีสิทธิ์ที่จะถูกร้องเรียนต่อผลงานจากผู้ว่าจ้างได้ และอาจะส่งผลต่อคะแนนการประเมินผลงาน และรีวิวของฟรีแลนซ์

8. การระงับการใช้งาน และการยกเลิกบัญชี


 • บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงาน หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานรายใดปฏิบัติผิดข้อตกลงใช้งานนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด 
 • บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานได้กระทำการละเมิดข้อตกลงใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์ อาทิเช่น การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การส่อเสียดเหยียดหยาม กลั่นแกล้ง หรือดูถูก เป็นต้น
 • บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดซึ่งอาจถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล (ฟิชชิ่ง) หรือการติดต่อไปยังผู้ใช้งานรายอื่นโดยที่ผู้ใช้งานรายอื่นไม่ต้องการ (สแปม) หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของเว็บไซต์
 • บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานคนเดียวกันมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือผู้ใช้งานใช้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลอื่นมาสมัครใช้งาน หรือพบว่ามีการซื้อขายบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
 • บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รับ เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจในเงื่อนไขข้อนี้ การกระทำที่ผิดเงื่อนไขในข้อนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งานเว็บไซต์หลายบัญชีเพื่อใช้จ้างงานตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อหวังผลประโยชน์จากการส่งเสริมการขายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ้างงานอย่างแท้จริง
 • บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการซื้อขายงานบนระบบเว็บไซต์ได้อีก
 • บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงลงงานเพิ่มเติมได้ ผู้ใช้ที่บัญชีถูกระงับการใช้งาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชี อาทิผู้จ้างงานที่ฟรีแลนซ์ถูกระงับบัญชี ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อสอบถามถึงข้อมูล สถานะของบัญชีดังกล่าว และแนวทางการขอยกเลิกออร์เดอร์ หรือการดำเนินการอื่นได้
 • ในกรณีที่บริษัทประสงค์ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีได้โดยการแสดงหลักฐานต่างๆ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้และสามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
 • บริษัทอาจเตือนผู้ใช้งานถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขข้อตกลงก่อนก็ได้ โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ หรือเป็นการแสดงบนหน้าเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้งาน
 • การเตือนดังกล่าวแม้ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบเว็บไซต์ แต่อาจส่งผลต่อการพิจารณาระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้งานดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์ต่อไป

9. นโยบายความเป็นส่วนตัว


 • บริษัทให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน 
 • เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่ผู้ขอให้เปิดเผยนั้นมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลได้ หรือได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
 • บริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้ผู้ให้บริการการรับชำระเงินที่บริษัทใช้บริการ สามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อใช้ในการชำระเงินบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกพันภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการการรับชำระเงิน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานที่สื่อสารผ่านระบบของเว็บไซต์ได้ แต่บริษัทจะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการทุจริต เรื่องการกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

10. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ทางคดี ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญหาย ความเสียหายและหนี้สินใดๆ อันเกิดจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย การผิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้งาน

11. อื่นๆ


 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้งานอัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบเว็บไซต์เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลอื่นใดรวมถึงผลงานที่มีการส่งมอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ไปใช้สำหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้
 • การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ
 • หากฟรีแลนซ์ไม่ได้ระบุถึงขอบเขตการใช้งานบริการหรืองานที่ส่งมอบไว้โดยชัดเจน งานหรือบริการทั้งหมดที่ฟรีแลนซ์ได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างนั้น จะถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ของผลงาน และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่ส่งมอบ ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวแล้ว หากมีการยกเลิกออเดอร์ก่อนส่งมอบงาน ฟรีแลนซ์ยังถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ ยกเว้นแต่ฟรีแลนซ์ได้ระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าออเดอร์จะถูกยกเลิกก็ตาม